Pakalpojumi

Pilna grāmatvedības apkalpošana

  •  uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde;
  • grāmatvedības dokumentu pārbaude, sakārtošana un iegrāmatošana;
  • ·pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs:
  • gada pārskati,

                      *uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācijas,

                      *mikrouzņēmuma nodokļa deklarācijas,

                      *pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas,

                      *stingrās uzskaites biļešu / kvīšu izlietojuma pārskati,

                      *darba devēja ziņojumi par VSAOI un IIN,

                      *ziņas par darba ņēmējiem,

                      *iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas,

                      *statistikas pārskati;

  • uzņēmuma finanšu interešu pārstāvēšana valsts un komerciestādēs;
  • uzņēmuma vadības vajadzībām:

                      *operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana;

                      *uzņēmuma darbības finanšu analīze;

  • Atsevišķu grāmatvedības uzskaites operāciju nodrošināšana pēc klienta izvēles:

                      *pamatlīdzekļu uzskaite,

                      *preču un materiālu uzskaite,

                      *debitoru / kreditoru norēķinu uzskaite,

                      *maksājumu sagatavošana un apstiprināšana klienta noteiktā apjomā,

                      *atalgojuma un nodokļu aprēķināšana, darba algu izmaksa, pārskatu par darba algām sagatavošana,

                      *atsevišķu pārskatu sagatavošana,

                      *projektu grāmatvedības uzskaite;

Uzņēmuma lietvedības dokumentācijas sagatavošana

Personāla uzskaite un lietvedība