Par grāmatvedības pakalpojumiem". Cenrādis

Iegrāmatoto dokumentu skaits (operācijas)*

Cena EUR (bez PVN)

1 - 10

30

11 - 30

60

31 - 50

100

51 - 70

140

11 - 90

180

91 - 110

220

111 - 130

260

131 - 150

300

151 - 170

340

171 - 190

380

Virs 191

Pēc vienošanās

*Vienas operācijas skaita definīcija – bankas transakcijas, 1 rēķins vai pavadzīme, 1 izdevumu čeks, algas aprēķins vienam darbiniekam, kā arī katrs papildus nepieciešamais grāmatojums grāmatvedības sistēmā (piem., nolietojuma aprēķins/kontējums, pamatlīdzekļa kartītes izveide, pamatlīdzekļa norakstīšana, savstarpējo ieskaitu iegrāmatošana, kases orderi u.c.), ko ir kontējuši uzskaites programma.

Jaundibinātiem uzņēmumiem
3 mēnešus no reģistrācijas datuma
visi grāmatvedības pakalpojumi
Atlaide 25%


Cenrādis "Atsevišķi grāmatvedības pakalpojumi", ja netiek slēgts līgums par ikmēneša grāmatvedības pakalpojumiem

Pakalpojums

Cena EUR

Gada pārskata sastādīšana mazam uzņēmumam
(līdz 2 darbiniekiem, neliels dokumentu apjoms)

50

Gada pārskata sastādīšana SIA

no 70

PVN deklarācijas sagatavošana (atkarīgs no darījumu skaita)

no 25

VSAOI deklarācijas sagatavošana (atkarīgs no darbinieku skaita)

no 25

Atskaites sagatavošana Centrālai Statistikas Pārvaldei

10

Tukšu atskaišu iesniegšana VID

20

Maksājuma uzdevuma izveide internetbankā

1.00

Grāmatvedības sakārtošana par iepriekšējiem pārskata periodiem, ja grāmatvedība kādu laiku nav tikusi kārtota, vai tas veikts nekvalitatīvi (atkarīgs no dokumentu apjoma)

no 70

Lietvedība (darba līgumu, nodokļu grāmatiņu uzskaites žurnālu vešana, u.tml.)

10

Gada pārskata sastādīšana, ja nav veikta darbība

30

Līguma sastādīšana (darba līgums un amata apraksts; auto patapinājuma līgums, u.tml.)

10

Konsultācija birojā (1.st.)

20

Citi grāmatvedības pakalpojumi

pēc vienošanās